top of page

Sen Spirit

  • 5 hours
  • 1.900.000 Đồng Việt Nam
  • Hàng Hành

Service Description

Body Scrub with green tea (30 mins) Body wrap green tea with yogurt (30 mins) Soak with Red Dao Herbal bath or Steam sauna (15 mins) Body massage (60 mins) Facial (60 mins) Pedi+mani (60 mins)


Contact Details

  • 38 Hàng Hành, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam

    info@senspahanoi.com

bottom of page