top of page

Men Spa @Sen

  • 2 hours 45 minutes
  • 1.050.000 Đồng Việt Nam
  • Hàng Hành

Service Description

Body massage: Deep tissue 75 mins and 15 min herbal ball. Mini facial (30 min), Nail care (45 min).


Contact Details

  • 38 Hàng Hành, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hanoi, Vietnam

    info@senspahanoi.com


bottom of page